Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Tìm hiểu một số nguyên lí cơ bản trong triết học Phật giáo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19276

Nhìn lại tiến trình thống nhất Phật giáo Việt Nam trong thế kỉ XX

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19277

Phật giáo Ninh Bình và sự truyền thừa của phái thiền Lâm Tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19280

Phật giáo Nam Tông Khmer trong bối cảnh thống nhất và hội nhập của Phật giáo Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19281

Nho giáo và văn hoá ứng xử trong tư tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19283

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

Vãng cảnh Phra Chetuphon (Ngày xuân du lịch Bangkok - Thái Lan)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55209

Tiếp bước người xưa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55210

Một số nội dung cơ bản về Tịnh độ cư sĩ phật hội Việt Nam (tiếp theo)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55211

Vài nét về ảnh hưởng của văn hóa Ấn - Hoa đối với phật giáo Trung Quốc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55212

Có thế giới bên kia hay không?

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55213