Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

Đối diện cái chết (kỳ cuối)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55249

Cuộc hành trình tâm linh của Steve Jobs - nhà công nghiệp vĩ đại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55250

Thăm vườn Kỳ thọ viên Cấp Cô Độc - Ấn Độ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55251

Tây Phương cực lạc thế giới : y chính trang nghiêm (tiếp theo kỳ trước)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55252

Bàn về chữ Hiếu qua Kinh Vu Lan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55253

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

Suy nghĩ về Tam tổ Huyền Quang với sự hưng suy của Phật giáo Trúc lâm đời Trần

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55169

Mối tương quan giữa Trị liệu Phân tâm của S. Freud với thiền quán Duy thức

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55170

Vấn đề thể loại Luận thuyết triết lý trong văn học Phật giáo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55171

Minh vương Nguyễn Phúc Chu với việc phát triển Phật giáo đàng trong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55172

Thức ăn nuôi dưỡng thân tâm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55173