Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Đôi điều suy nghĩ về Phật giáo Trúc Lâm trong thời kỳ Thiền sư Huyền Quang lãnh đạo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58342

Vài suy nghĩ về Phật giáo dân gian Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58343

Tư tưởng tam giáo đồng nguyên trong tác phẩm của Trạng Nguyên Tịnh Tuệ (Tiếp)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58344

Hồ Chủ tịch và hạnh từ bi của đạo Phật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58345

Đại hội lần thứ 9 ABCP tại Ulanbator - Mongolia (Mông Cổ) thành công tốt đẹp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58346